О нама Невен Добра играчка Маслачак Мали Пјер Пројекти и активности Публикације

Програм Дечије недеље 2012На основу члана 73. и 74. Закона о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, Сл. гласник РС бр. 49/92, 29/93, 53/93, 53/93 – др. закон, 67/93, 67/93 – др. закон, 28/94, 47/94, 48/94 – др. закон, 25/96, 29/01, 16/02 – др. закон, 62/03 – др. закон, 64/03 – ис ­правка, 101/05 – др. закон, 18/10 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службе­ни гласник РС“ бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11 и 72/12) Министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
од 1. до 7. октобра 2012. године

Ове године Дечија недеља се одржава као део шире националне кампање под нази­вом „Бољи смо заједно“, а посебна пажња се посвећује инклузији и промоцији права деце са сметњама у психофизичком развоју. У складу с тим, мото Дечије недеље 2012. гласи:

„Растемо као једно – БОЉИ СМО ЗАЈЕДНО“

Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас веома је дуга, а на иниција­тиву организације Пријатељи деце Србије, која је дугогодишњи актер ове манифестације, дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља се традиционално одр­жава у првој седмици октобра, у циљу скретања пажње јавности на децу и младе, на по­требе и права деце и младих у породици, друштву и локалној заједници, на њихова пра­ва да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење свих сво­јих потенцијала.
Захваљујући подршци и покровитељству Министарства рада, запошљавања и социјал­не политике у реализацији активности Дечије недеље у протеклим годинама, уз подршку других владиних институција и организација цивилног друштва, активним укључивањем општинских организација Пријатеља деце, школа и других институција, као и локалних власти широм Србије, Дечија недеља видљиво, препознатљиво, усмерено на актуелна пи ­тања, дефинише потребу интегрисаног и савременог националног система за промоцију и заштиту дечијих права. На тај начин подстиче се стварање услова за даље унапређење по ­ложаја деце у друштву, и пружа подршку у финансијском, социјалном, здравственом, кул ­турном и образовном смислу, ка приближавању том циљу.
Програм активности Дечије недеље чини низ акција на републичком и локалном нивоу широм Републике Србије, уз пуну партиципацију деце и младих. Заједничку одговорност представља задатак који програм активности Дечије недеље посебно промовише ­да се деци из осетљивих група (са села, из мањинских група, ромској деци и деци са сметњама у развоју), обезбеди квалитетно образовање и могућност остваривања права, поштујући релевантна међународна и национална документа и позитивне прописе.


ЦИЉЕВИ:
Циљеви Дечије недеље су:

– скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце,

– указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити и остваривању права деце,

– презентација постигнутих резултата,

– указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце,

– подстицање интерресорне и интерсекторске сарадње у стварању услова за поштова­ње права и оптимални развој сваког детета,

– промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу,

– покретање иницијатива и нових акција које ће доприносити побољшању положаја деце у Србији и остваривању њихових права.


Подршку у остваривању наведених циљева и одговорност да се о њима отворено гово­ри кроз Дечију недељу, дају међународна и национална документа. Основни концепт про­грама Дечије недеље је концепт права детета, који је почео да се уводи у нормативни си­стем Србије након 2000. године, а потврђен је новим Уставом из 2006. године. Од нарочи­тог значаја у институционалном погледу је формирање посебног тела Владе Савета за пра­ва детета 2002. године и Пододбора за права детета у Народној скупштини 2005. године, и институције Заштитника грађана, чији је један од заменика задужен за права детета.
Полазна основа у приступу осмишљавања и реализације Дечије недеље је Конвенција
о правима детета Уједињених нација, усвојена 20. новембра 1989, а која је ступила на сна ­гу 1990. године. Чланом 4. прописано је да ће стране уговорнице предузети све потребне законодавне, административне и остале мере за остваривање дечијих права признатих Конвенцијом. Међународна заједница је 2002. године донела документ „Свет по мери де­це“, усвојен на Специјалном заседању Генералне скупштине Уједињених нација о деци. Овај документ, позивајући се на Конвенцију УН о правима детета, даје јасне смернице за обликовање света у коме ће права сваког детета бити призната, заштићена и остварена.
Важан документ који је Република Србија усвојила 2000. године јесте и Миленијумска декларација, у којој су дефинисани миленијумски развојни циљеви, као и Национални план акције за децу (НПА) који представља стратешки документ Владе Републике Србије, у коме се налази општа политика земље према деци за период до 2015. године. Овај до­кумент израђен је поштујући четири основна принципа УН Конвенције о правима детета. Главни циљ НПА је да се свој деци обезбеди равноправност, доступност, квалитет и ефи ­касност свих јавних служби за децу (у области здравља, образовања и васпитања, соци ­јалне заштите, културе, правне и судске заштите). Од 2004. године у Републици Србији по ­чела је израда локалних планова акције за децу (ЛПА) у јединицама локалне самоуправе, који су засновани на документу „Свет по мери деце“ и НПА.
На основу НПА, Влада Републике Србије је 2005. године усвојила Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Породичним законом, исте године, у на ­ционално законодавство Републике Србије уграђени су главни принципи Конвенције о правима детета:

– право на живот, опстанак и развој,

– право на најбољи интерес детета,

– право на партиципацију и

– право на недискриминацију.


Од посебног значаја је документ у чијој је изради и усвајању у току 2010. године уче ­ствовало и Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, а који се односи на међуресорни Правилник о ближим условима за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету са сметњама у развоју (сарадња Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља и Министар ­ства рада, запошљавања и социјалне политике). Посебну пажњу интеграцији деце са смет ­њама у развоју дају и документи и развојни пројекти Министарства просвете, науке и тех ­нолошког развоја: „Образовање за све – унапређење доступности и квалитета образовања деце из маргинализованих група“, „Инклузивно образовање“ и „Повећање доступности образовања“, као и „Правци развоја и унапређивања квалитета образовања и васпитања 2010­2020”, који дају опште оквире за све појединачне мере, и одређују им смисао. Наро ­читу пажњу треба посветити стварању предуслова за испољавање креативних и уметнич­ких активности све деце.
Програмске активности и теме Дечије недеље ослањају се на релевантна међународна и национална документа и позитивне прописе и имају у виду важне задатке у процесу при­друживања ЕУ, што је Република Србија прихватила, и придружила се активном учешћу у европском процесу социјалне укључености. Тако, и актуелна кампања за социјалну инклу­зију „Бољи смо заједно“, има крајњи циљ унапређење знања и разумевања шире јавности
о принципима и предностима социјалне инклузије и правима деце са сметњама у развоју, јасним и обухватним информисањем јавности. Пројекат спроводи и финансира Делегаци­ја Европске уније у Републици Србији, а партнер на пројекту је Министарство рада, запо­шљавања и социјалне политике Владе Републике Србије.
Дечија недеља 2012. посвећује пуну пажњу промоцији права деце са сметњама у раз­воју, и представља прилику да се јавно говори о овом питању, да се анализира постојеће стање, и да се подрже сва настојања и актери у успостављању обједињеног и савременог система за промоцију права деце са сметњама у развоју, и њихову пуну интеграцију у дру­штво. Ово је време да се на локалном и републичком нивоу подстакну активности у циљу подизања квалитета живота деце са сметњама у развоју и унапређења њиховог положаја.
Програм активности у време трајања Дечије недеље у 2012. години Министарство ра­да, запошљавања и социјалне политике реализује у сарадњи са Пријатељима деце Србије и мрежом организација Пријатеља деце у Београду и широм Републике Србије, као и са другим организацијама цивилног друштва, удружењима, социјалним, образовним и кул­турним институцијама, еминентним стручњацима, уметницима и грађанима. Програм се доставља свим градоначелницима и председницима општина, са апелом да у складу са Римском декларацијом Градоначелници заштитници деце, у својим заједницама доприне ­су садржају, чујности и видљивости Дечије недеље.

ПРОГРАМ:
1. ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
Јавна и медијска промоција „Дечије недеље“

1.1.1. Намера: Најава Програма акивности у време Дечије недеље, презентација визу ­елног идентитета. Почетак медијске кампање. Упознавање јавности са најважни ­јим телима и званичним докуменатима који доприносе напретку савременог и интегрисаног националног система бриге о деци, остваривању права детета и ве ­ћем укључивању деце и младих у акције које се односе на њих (истаћи форми­рање Савета за права детета Владе Републике Србије, усвајање Националног пла ­на акције за децу (НПА) и покретање доношења Локалних планова акције (ЛПА), формирање институције заштитника грађана и његовог помоћника – заштитника права детета, формирање пододбора за права детета у Народној скупштини, усвајање Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља, као и циљеве националне кампање „Бољи смо заједно”...). Посебно је важно ставити
акценат на то да централно место у свим програмима током ове манифестације
у 2012. години заузимају деца са сметњама у развоју. Због тога ће јавна и медиј­
ска промоција бити превођена и на знаковни језик.
У циљу афирмације примера добре праксе у пружању подршке деци и њиховом
развоју између две Дечије недеље, на скупу ће бити додељено признање за до­
брочинство деци „Маслачак“, која ће ове године припасти Ружици Поповић, до­
бротворки из Шапца, која је своју кућу од сто квадрата адаптирала, опремила и
претворила у Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, и основала Фонд
„Хумано срце“ за помоћ најсиромашнијим Шапчанима.
Након јавне и медијске промоције предвиђено је да представници медија и удру­
жења учествују у јавној дебати на тему улоге медија у инклузији.

1.1.2. Организатори: Пријатељи деце Србије и Министарство рада, запошљавања и со­цијалне политике.
1.1.3. Облик рада: Јавна и медијска промоција, дебата на тему улоге медија у инклу­зији.
1.1.4. Учесници: представници Владе Републике Србије, Савета за права детета, УНИ­ЦЕФ­а, Радне групе за права детета Народне Скупштине, Заштитника права гра­ђана­заменика за права детета, Пријатеља деце Србије; удружења родитеља де­це са сметњама у развоју; удружења наставника и васпитача, медија и новинар­ских удружења, као и друге институције, организације, удружења и појединци који се ангажују и заступају инклузивни приступ; деца и млади.
1.1.5. Дан и место: Понедељак, 1. октобар, Дом омладине у Београду
Активности на локалном нивоу: Разни видови јавне, медијске промоције Дечије не­деље и Конвенције УН – конференције за штампу, разговори, специјалне емисије у локал ­ним медијима.


2. СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА


Скуп представника ученичких парламената из двадесет градова Србије
2.1.1. Намера: Укључивање деце са сметњама у развоју у редован школски систем по­стало је законска обавеза и реалност, па ће тема дебате бити ученичка подршка и допринос школама, у успешној примени инклузије. Разматраће се искуства и примери добре праксе из разних школа и средина, говорити о значају вршњач ­ке помоћи и подршке. У дискусију ће се укључити представници деце са сметња ­ма у развоју, да изнесу искуства и укажу на могућности којима располажу за рад и развој са својом школском генерацијом. Скуп ће бити организован као право скупштинско заседање, са радним председништвом, утврђеним дневним редом и по уобичајеним правилима скупштинске процедуре, с излагањима ограниче ­ним на пет минута, са званичним закључцима који ће бити усвојени и прослеђе­ни јавности. Главна тема расправе подржаће идеју водиљу целе Дечије недеље да се заштите и подрже права деце са сметњама у развоју.
2.1.2. Организатор: Пријатељи деце Србије, Министарство рада запошљавања и соци ­јалне политике и ђачки парламенти.
2.1.3. Учесници: Представници ђачких парламената, школских савета родитеља, настав­ничких удружења, удружења грађана за особе са сметњама у развоју, медија...
2.1.4. Облик рада: Интерактивна седница.
2.1.5. Дан и место: Уторак, 2. октобар, Народна Скупштина Републике Србије.
Активности на локалном нивоу: Трибине – сусрети са ђацима­парламентарцима и упознавање локалне заједнице са мерама које се могу предузети за побољшање положаја ђака са сметњама у развоју и подизање образовног и друштвеног стандарда за редовно школовање ових ученика. Специјалне емисије и прилози на локалним медијима.3. ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Посета деце са сметњама у развоју представницима Владе

3.1.1. Намера: Овај пријем традиционално има за циљ непосредан сусрет деце и при­јатеља деце са личностима које воде политику земље, ове године посебно у делу који се тиче инклузије деце са сметњама у развоју. Представници Владе ће пред­ставити свој рад на остваривању права детета у овом домену, а деца и пријатељи деце ће представити шта они раде, изнети питања и предлоге и саопштити своја очекивања највишим републичким представницима. Сусрет има за циљ подстица­ње непосредног контакта као темеља партиципације свих актера у остваривању иницијатива и акција за децу, са децом и од деце, од важности за инклузију. Основа за размену су могућности и позитивни резултати које дају стваралачке, уметничке и спортске активности када је инклузивни приступ у питању и непосре­дан и заједнички рад одраслих и деце, који укључује децу са сметњама у развоју у овакву врсту активности. У делегацији која ће посетити представнике Владе представиће се и деца која се баве позориштем, писањем, музиком, ликовним уметностима и другим видовима стваралаштва. У екипу познатих биће позвани еминенти ствараоци, уметници и спортисти који раде са децом и за децу.
3.1.2. Организатор: Пријатељи деце Србије, Министарство рада, запошљавања и со ­цијалне политике, уметници и удружења
3.1.3. Облик рада: Пријем деце са сметњама у развоју из домова за децу и породица, и њихових даровитих вршњака, у Министарство рада и социјалне политике
3.1.4. Учесници: Председник Владе Републике Србије и министри, Заштитник права грађана­заменик за права детета, медијатори дечијих група, ствараоци, уметни ­ци, деца и млади различитих узраста, деца са сметњама у развоју.
3.1.5. Дан и место: Среда, 3. октобар, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Владе Републике Србије.
Активности на локалном нивоу: Посете градоначелнику и/или локалним службама за бригу о деци; пријем, представљање, разговор, размена искустава.

4. ДОДЕЛА ГОДИШЊИХ НАГРАДА: „НЕВЕН“ И „ДОБРА ИГРАЧКА“
Књижевна награда „Невен“

4.1.1. Намера: Подстицање уметничког стваралаштва за децу, афирмисање аутора и најуспешнијих остварења за децу у протеклој години, додела награда за белетри­стику, илустрацију и књигу из области популарне науке. Посебан циљ: обезбеђи­вање књига приспелих на конкурс за установе које негују инклузивни приступ, или удружењима деце са сметњама у развоју, у виду поклона и подршке.
4.1.2. Организатор: Пријатељи деце Србије, Министарство рада, запошљавања и со­цијалне политике.
4.1.3. Облици рада: Жирирање професионалног жирија и додела награда, рад на ме­дијској промоцији.
4.1.4. Учесници: Дечија читалачка публика, наставници, васпитачи, представници Ми­нистарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе и ин­формисања, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, стручња­ци ­промотери квалитетне дечије литературе.
4.1.5. Дан и место: Четвртак, 4. октобар, Београд, Скупштина града.
Активности на локалном нивоу: Дечије акције размене књига на трговима или ули­цама; јавни наступи деце рецитатора и дечјих драмских група чија остварења почивају на текстовима савремене литературе за децу код нас и у свету, локалне акције поклањања књига установама или удружењима деце са сметњама у развоју.
Признање за квалитет „Добра играчка“
4.2.1. Намера: Промовисање домаће квалитетне играчке, подстицање произвођача и увозника да их обезбеде на тржишту; информисање јавности о критеријумима квалитета играчке (васпитно­образовни, здравствени, естетски, техничко­техно­лошки). Посебан циљ: достављање играчака приспелих на конкурс установама које негују инклузиван приступ или удружењима деце са сметњама у развоју, у виду поклона и подршке.
4.2.2. Организатор: Пријатељи деце Србије, Министарство рада, запошљавања и со­цијалне политике.
4.2.3. Облици рада: Избор и жирирање професионалног жирија, додела признања.
4.2.4. Учесници: Произвођачи и увозници играчака, психолози, педагози, васпитачи, технолози, дефектолози, деца.
4.2.5. Дан и место: Четвртак, 4. октобар, Београд, Скупштина града.
Активности на локалном нивоу: Ревије играчака које су правила деца и одрасли за своје потребе, ревије традиционалних играчака и игара, отворене креативне радионице за израду играчака од природних материјала, локалне акције поклањања играчака удруже­њима деце са сметњама у развоју.
5. ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА НА КАЛЕМЕГДАНУ
Презентација дечјег стваралаштва и креативне радионице

5.1.1. Намера: Промоција права детета на стваралаштво, културу и игру, скретање па ­жње на дечије потребе за слободним временом и могућностима да искажу сво­је физичке и менталне способности, знања и вештине. Посебан циљ: Предста­вљање стваралачких активности као подстицај заједничког дружења и активног учествовања деце са сметњама у развоју са вршњацима из образовно­васпитних установа, удружења особа са сметњама у развоју, интернационалних школа и др.
5.1.2. Организатор: Пријатељи деце Србије и Пријатељи деце Београда, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.
5.1.3. Облици рада: Сценски приказ дечијег стваралаштва у фестивалској атмосфери, уметничке радионице и радионице дечјих игара, изложбе на отвореном, пункт традиционалних игара...
5.1.4. Учесници: Предшколци из вртића, основношколци, родитељи, наставници, по ­знати уметници и јавне личности.
5.1.5. Дан и место: Петак, 5. октобар, Калемегдан, парк и плато испред Павиљона „Цвијета Зузорић“.
Активности на локалном нивоу: Локално организовани дечији фестивали са зајед ­ничким дружењем малишана различитих узраста са вршњацима из образовно­васпитних установа и породица и удружења особа са сметњама у развоју.


6. МОСТОВИ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА
Дружење деце и старих кроз размену стваралачких активности

6.1.1. Намера: У циљу развијања солидарности према старима и поштовања њиховог животног искуства, деца ће у току Дечије недеље имати организоване сусрете са старим људима у непосредном окружењу.
6.1.2. Организатори: Пријатељи деце Србије у партнерству са организацијама и удру­жењима која се баве правима старих људи и институцијама за њихово збриња ­вање, удружења особа са сметњама у развоју и др, Министарство рада, запо­шљавања и социјалне политике.
6.1.3. Облици рада: Заједнички програм корисника Дома за остарела лица Бежанијска коса, даровите и награђиване деце, укључујући децу и младе са сметњама у раз­воју (одломак из представе „Дубравко и Сања“, адаптиране Шекспирове драме „Ромео и Јулија“ у извођењу чланова удружења „Живимо заједно“ Стари град, музичке, драмске и литерарне тачке у реализацији даровите и награђиване деце и деце са сметњама у развоју, хор и песници из Дома за остарела лица Бежаниј­ска коса...). Заједнички ручак.
6.1.4. Учесници: Корисници Дома за остарела лица Бежанијска коса, деца и млади за ­једно с децом и младима са сметњама у развоју, васпитачима, родитељима, јав ­ним личностима.
6.1.5. Дан и место: Субота, 6. октобар, Дом за остарела лица Бежанијска коса, одго­варајуће активност у вртићима, школама и општинама.
Активности на локалном нивоу: Организовани сусрети старих људи са децом у ло ­калној заједници, посебно децом са сметњама у развоју.

7. САЈАМ УДРУЖЕЊА И АКЦИЈА „ДЕЦА – ДЕЦИ“
Представљање активности и акција

7.1.1. Намера: Представљање активности и акција удружења која окупљају децу, мла ­де и особе са сметњама у развоју, као и удружења које се у различитим области­ма, а посебно кроз креативне стваралачке и уметничке активности, баве децом и младима промовишући инклузивни приступ. Размена искустава добре праксе.
7.1.2. Организатори: Пријатељи деце Србије и удружења која се баве децом и млади­ма у наведеним облицима, Министарство рада, запошљавања и социјалне поли ­тике.
7.1.3. Облици рада: Претходна најава акције „Деца – деци“ у вртићима и школама (акција подразумева сакупљање школског прибора, књига, играчака), промотив ­ни штандови удружења са изложеним радовима, отворене радионице...
7.1.4. Учесници: Локалне организације Пријатеља деце, удружења која окупљају децу, младе и особе са сметњама у развоју, представници локалне и градске самоупра ­ве, деца, родитељи, школе, вртићи, спонзори...
7.1.5. Дан и место: Недеља, 7.октобар, Трг Републике, Београд.
Активности на локалном нивоу: Локални сајмови удружења, представљање локалних активности и акција локалних удружења која окупљају децу, младе и особе са сметњама у развоју, као и удружења која се у различитим областима, а посебно кроз креативне ствара­лачке и уметничке активности, баве децом и младима промовишући инклузивни приступ.
Нaзaд

Рeцeнзиje и кoмeнтaри

Пoстaви кoмeнтaр

Приjaви сe нa нaш нewслeттeр. Сaзнajтe први o нoвим прoизвoдимa и снижeњимa

Приjaви сe